มหาดไทยก็แจก-จ้างงาน ครอบครัวละ 3,000 บาท 3 รอบ

Spread the love

มหาดไทยก็แจก-จ้างงาน ครอบครัวละ 3,000 บาท 3 รอบ

ลิงค์: https://ehenx.com/7033/ หรือ
เรื่อง:


มหาดไทยแจก-จ้างงาน ครอบครัวละ 3,000 บาท 3 รอบ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 เป็นรายการ “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” ภายใต้โครงการ “มหาดไทย หนุนท้องถิ่น จ้างงาน-ส่งเสริมอาชีพ พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน COVID-19”

ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 “ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน”

โดยขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างงาน ให้จ้างงานแรงงานในพื้นที่ สำหรับการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่นโครงการดังต่อไปนี้

-การก่อนสร้าง-ปรับปรุงแหล่งกักเก็บนำ ขุดสระน้ำ เจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน

-โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้าง-ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารบริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสะพาน อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP

-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านการสร้างลานกีฬา สนามกีฬา

-โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด

-โครงการการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน

สำหรับงบประมาณประจำปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรแล้ว ให้พิจารณาว่ามีโครงการใดบ้างที่มีลักษณะโครงการที่มีการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพ “หากไม่มีให้โอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจัดทำโครงการที่มีลักษณะงานที่จ้างแรงงานและการส่งเสริมอาชีพ” ดังนี้

1.การจ้างงาน ในโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่นถนน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,จ้างเหมาเก็บข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษี,จ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทำหน้ากากผ้า ,การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,กลุ่มเย็บผ้า,ทำขนม,หัตถกรรม ,ทำน้ำยาล้างจาน ,ดอกไม้จันทน์ และแปรรูปสมุนไพร

3.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ช่วยเป็นค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครอบครัว ปีงบประมาณละไม่เกิน 3 ครั้ง

ในข้อนี้ให้ใช้ระเบียบของมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2553

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ และติดต่อผู้นำชุมชนในพื้นที่

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท.) ทั่วประเทศมีปัญหาในการใช้งบกลาง หลังจากกระทรวงมหาดไทย สรุปจากการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณของ อปท.ตีความว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่สาธารณภัย โดยอ้างว่ากรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศเป็นสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ทำให้ อปท.ไม่สามารถใช้งบกลางได้ แต่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 ซึ่งปีหนึ่งช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้งๆละไม่เกิน 3,000 บาท

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →