เตรียมสอบท้องถิ่น เริ่มสำรวจอัตราตำแหน่งว่างแล้ว

Spread the love

เตรียมสอบท้องถิ่น เริ่มสำรวจอัตราตำแหน่งว่างแล้ว

ลิงค์: https://ehenx.com/7040/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบท้องถิ่น เริ่มสำรวจอัตราตำแหน่งว่างแล้ว!!

ท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. ทั่วประเทศ บัญชีเหลือเพียง 29 ตำแหน่ง คาดเตรียมจัดสอบเร็วๆ นี้

ตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว 24 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ประทาน ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งทีว่างตามที่จังหวัดรายงานดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ใปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด แล้วแต่กรณี

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามข้อ 1. โดยประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่ง “คำร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง (กรณีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนัอตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอแบข่งขันตามแบบคำร้องขอฯ ให้จังหวัด จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่จัหวัด 1 ชุด ส่งให้ กสถ. 1 ชุด) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และแบบคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ ต้องรอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น

3. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตำแหน่งว่างในตำแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ยังไม่หมดบัญชี) และยังไม่ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว หากประสค์จะขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในตำแหน่งว่าง ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่แจ้งตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว4379 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งตามแบบขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ให้สำนักงา ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผุ้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (บังไม่หมดบัญชี)

ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป
 1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 2. นักวิชาการคลัง
 3. นักวิชาการพัสดุ
 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6. นักวิชาการเกษตร
 7. นักวิชาการสาธารณสุข
 8. นักวิชาการสุขาภิบาล
 9. พยาบาลวิชาชีพ
 10. วิศวกรเครื่องกล
 11. วิศวกรไฟฟ้า
 12. วิศวกรสุขาภิบาล
 13. นักวิชาการศึกษา
 14. นักสันทนาการ
 15. นักวิชาการวัฒนธรรม
 16. แพทย์แผนไทย
 17. เภสัชกร
 18. นักกายภาพบำบัด
 19. นักวิชาการสวนสาธารณะ
 1. เจ้าพนักงานการคลัง
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานห้องสมุด
 4. นายช่างเครื่องกล
 5. นายช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วย
 1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์
 4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 5. กลุ่มวิชาพลศึกษา

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →