รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

Spread the love

รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

ลิงค์: https://ehenx.com/7100/ หรือ
เรื่อง:


รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัดในเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 14 ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) เริ่มประกาศงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้ 

1.1 ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) 
1.2 ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ) 
1.3 ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพ – พิษณุโลก) 
1.4 ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก – กรุงเทพ) 
1.5 ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก) 
1.6 ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี) 
1.7 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา – หนองคาย) 
1.8 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย – นครราชสีมา) 
1.9 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา – อุบลราชธานี) 
1.10 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี – นครราชสีมา) 
1.11 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ 
1.12 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย) 
1.13 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี) 
1.14 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม) 

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรงตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟ ทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →