คุรุสภาประกาศรับรอง 52 สถาบันเปิดสอน ป.บัณฑิต 63

Spread the love

คุรุสภาประกาศรับรอง 52 สถาบันเปิดสอน ป.บัณฑิต 63

ลิงค์: https://ehenx.com/7108/ หรือ
เรื่อง:


คุรุสภาประกาศรับรอง 52 สถาบันเปิดสอน ป.บัณฑิต 63

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู จำนวน 4 แห่ง โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 48 แห่ง 49 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 52 แห่ง 53

หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ดร.วัฒนาพร กล่าวอีกว่า สำหรับสถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 52 แห่ง มีดังนี้

1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 คน
2.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 180 คน
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กำแพงเพชร จำนวน 180 คน
4.มรภ.จันทรเกษม จำนวน 180 คน
5.มรภ.เชียงราย จำนวน 180 คน
6.มรภ.เชียงใหม่ จำนวน 180 คน
7.มรภ.ธนบุรี จำนวน 180 คน
8.มรภ.นครปฐม จำนวน 180 คน
9.มรภ.นครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน
10.มรภ.นครสวรรค์ จำนวน 180 คน
11.มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 150 คน
12.มรภ.พิบูลสงคราม จำนวน 120 คน
13.มรภ.เพชรบุรี จำนวน 120 คน
14.มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 180 คน
15.มรภ.ศรีสะเกษ จำนวน 180 คน
16.มรภ.สกลนคร จำนวน 180 คน
17.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน
18.มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จำนวน 180 คน
19.มรภ.อุดรธานี จำนวน 180 คน
20.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จำนวน 120 คน
21. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จำนวน 180 คน
22.มหาวิทยาลัยตาปี จำนวน 60 คน
23.มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน
24.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 150 คน
25.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวน 120 คน
26.มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 60 คน
27.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 60 คน
28.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 150 คน
29.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 180 คน
30.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จำนวน 120 คน
31.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 150 คน
32.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 180 คน
33.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 120 คน
34.วิทยาลัยเชียงราย จำนวน 180 คน
35.วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 120 คน
36.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 120 คน และภาษาอังกฤษ จำนวน 60 คน
37.วิทยาลัยสันตพล จำนวน 180 คน
38.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 60 คน
39.สถาบันอาศรมศิลป์ จำนวน 90 คน
40.มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 180 คน
41.มรภ.ลำปาง จำนวน 180 คน
42.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จำนวน 180 คน
43.มรภ.ราชนครินทร์ จำนวน 180 คน
44.มรภ.เลย จำนวน 150 คน
45.มรภ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 90 คน
46.มรภ.นครราชสีมา จำนวน 180 คน
47.มรภ.สุรินทร์ จำนวน 180 คน
48.มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 90 คน
49.มรภ.ร้อยเอ็ด จำนวน 180 คน
50.มรภ.พระนคร จำนวน 180 คน
51.มรภ.สงขลา จำนวน 180 คน
52.มทร.พระนคร จำนวน 180 คน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯได้โดยตรง.

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →