หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.

Spread the love

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.

ลิงค์: https://ehenx.com/7110/ หรือ
เรื่อง:


หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-8 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัตินรั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เฉพาะในส่วนของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2-8 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครีูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เฉพาะในส่วนของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2-8 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ สำหรับการย้ายประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

หนังสือที่อ้างถึงดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →