แอบดูกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สอศ.2563

Spread the love

แอบดูกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สอศ.2563

ลิงค์: https://ehenx.com/7117/ หรือ
เรื่อง:


แอบดูกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สอศ.2563

(ร่าง) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2563

ร่าง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ปี 2563

 1. ประกาศรับสมัครสอบ 18-31 พ.ค. 63
 2. รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 1-7 มิ.ย. 63
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. (ข้อเขียน (คะแนนภาคละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน)
 4. ออกข้อสอบ/จัดทำข้อสอบ 14-19 ก.ค. 63
 5. สอบคัดเลือก ภาค ก. และ ภาค ข. 19 ก.ค. 63
 6. ตรวจทานกระดาษคำตอบและประมวลผล ภาค ก. และ ภาค ข. 20-24 ก.ค. 63
 7. ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ภายใน 3 ส.ค. 63
 8. สอบภาค ค. (ประวัติและผลงาน 50 คะแนน /สัมภาษณ์ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน) 10 ส.ค. 63
 9. กรอกผลคะแน ภาค ค. / ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ) 11-14 ส.ค. 63
 10. ประมวลผลคะแนน ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. 17-19 ส.ค. 63 
 11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายใน 31 ส.ค. 63
 12. รายานตัวเลือกสถานศึกษา ตามจำนวนอัตราว่างที่ระบุในประกาศรับสมัคร 7 ก.ย. 63
 13. บรรจุเข้ารับราชการ 14 ก.ย. 63

หมายเหตุ

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ ขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา กำหนดโยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเ็นหรือมีเหตุพิเศษ และ ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอบ.. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →