เปิดขายพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ยสูงสุด 4%

Spread the love

เปิดขายพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ยสูงสุด 4%

ลิงค์: https://ehenx.com/7189/ หรือ
เรื่อง:


เปิดขายพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 4 %

กระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

อัตราดอกเบี้ย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบไร้ใบตราสาร) วงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 1 ร้อยละ 2.00 ปีที่ 2-3 ร้อยละ 2.25 ปีที่ 4 ร้อยละ 2.50 ปีที่ 5 ร้อยละ 3.00

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2.50 ปีที่ 4-8 ร้อยละ 3.00 ปีที่ 9 ร้อยละ 3.50 ปีที่ 10 ร้อยละ 4.00

เริ่มจำหน่าย-จ่ายดอกเบี้ย

14 พฤษภาคม และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

บุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

ไม่จำหน่ายให้กับ ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำนักงาน ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร

เปิดจำหน่าย 3 ช่วง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – 10 มิถุนายน 2563 สำหรับการจำหน่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ

สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อนแบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร

สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน

ซื้อได้ที่ 4 ธนาคาร

โดยสามารถซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

 ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารผู้จัดจำหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการซื้อ

ซื้อผ่านเคาน์เตอร์: สามารถชำระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำาระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี” “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี”

ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ปี/10 ปี

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2573

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →