ศธ.ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการเป็น 50%

Spread the love

ศธ.ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการเป็น 50%

ลิงค์: https://ehenx.com/7523/ หรือ
เรื่อง:


ศธ.ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการเป็น 50%

20พ.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ. ฉบับ 2 ตามประกาศ ศธ. เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ.ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณ สถานที่ทำงาน จำนวน 25 % ของบุคลากรทั้งหมดนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการยังคงไว้ซึ่งการดำเนินงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ทุกหน่วยานดำเนินการตามมาตรการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ศธ.จึงขอยกเลิกประกาศ ศธ. เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ.ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 และขอกำหนดการปรับลดเวลา และวันทำงานของบุคลากรทั้งหมดขององค์กรหลักและในกำกับของ ศธ. ดังนี้

ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →