รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

Spread the love

รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/8008/ หรือ
เรื่อง:


รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (ไม่รวมบริษัทลูก / บริษัทในเครือ)

ลำดับชื่อ/รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการที่กำกับดูแล/จัดตั้งโดย/ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ/ประเภทสาขา/หมายเหตุ

 1. สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมพระราชกฤษฎีกา[1]พ.ศ. 2535ขนส่ง
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงานพระราชบัญญัติ[2]พ.ศ. 2512พลังงานเคยถูกแปรสภาพเป็น บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) มาแล้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549
 3. การไฟฟ้านครหลวงกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติ[3]พ.ศ. 2501พลังงานรวมกิจการ การไฟฟ้ากรุงเทพ กับกองไฟฟ้าหลวง เข้าด้วยกัน
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติ[4]พ.ศ. 2503พลังงานเริ่มดำเนินการในนามแผนกไฟฟ้า กองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2473
 5. การรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพระราชบัญญัติ[5]พ.ศ. 2494ขนส่งเดิมคือ กรมรถไฟหลวง
 6. การท่าเรือแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพระราชบัญญัติ[6]พ.ศ. 2494ขนส่งรับโอนกิจการจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ
 7. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพระราชบัญญัติ[7]พ.ศ. 2543ขนส่งเดิมเป็นองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (พ.ศ. 2535)[8]
 8. การประปานครหลวงกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติ[9]พ.ศ. 2510สาธารณูปการเดิมเป็นการประปากรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2457
 9. การประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยพระราชบัญญัติ[10]พ.ศ. 2522สาธารณูปการ
 10. องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยพระราชกฤษฎีกา[11]พ.ศ. 2538สาธารณูปการเดิมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมพระราชบัญญัติ[12]พ.ศ. 2515อุตสาหกรรมเดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339[13] พ.ศ. 2515
 12. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[14]พ.ศ. 2517พาณิชย์และบริการจัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2482
 13. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพระราชบัญญัติ[15]พ.ศ. 2502พาณิชย์และบริการเดิมเป็นสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการ ต่อมาเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว[16]
 14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระราชบัญญัติ[17]พ.ศ. 2506สังคมและเทคโนโลยีเดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย[18]
 15. องค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขพระราชบัญญัติ[19]พ.ศ. 2509สังคมและเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นจากการรวมโรงงานเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กองโอสถศาลา เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวกัน
 16. องค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชบัญญัติ[20]พ.ศ. 2496เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 17. การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพระราชบัญญัติ[21]พ.ศ. 2528สังคมและเทคโนโลยี
 18. ธนาคารออมสินกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[22]พ.ศ. 2456การเงินเดิมมีชื่อว่า คลังออมสิน
 19. ธนาคารอาคารสงเคราะห์กระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[23]พ.ศ. 2496การเงิน
 20. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[24]พ.ศ. 2486การเงินเดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์[25]
 21. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[26]พ.ศ. 2536การเงิน
 22. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[27]พ.ศ. 2545การเงินแปรสภาพมาจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 23. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[28]พ.ศ. 2534การเงิน
 24. การเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระราชบัญญัติ[29]พ.ศ. 2515สาธารณูปการเดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖ [30]
 25. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพระราชบัญญัติ[31]พ.ศ. 2515ขนส่งเดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290
 26. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกระทรวงคมนาคมพระราชกฤษฎีกา[32]พ.ศ. 2519ขนส่งรับโอนกิจการรถโดยสารจาก บริษัท มหานครขนส่ง จำกัด มาดำเนินการต่อ
 27. องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกฤษฎีกา[33]พ.ศ. 2535เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 28. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกฤษฎีกา[34]พ.ศ. 2499เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 29. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชกฤษฎีกา[35]พ.ศ. 2517เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 30. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชกฤษฎีกา[36]พ.ศ. 2514เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติรับโอนกิจการจาก โรงงานโคนมไทย-เดนมาร์ก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำเนินการต่อ
 31. องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยพระราชกฤษฎีกา[37]พ.ศ. 2496พาณิชย์และบริการ
 32. องค์การสวนสัตว์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกฤษฎีกา[38]พ.ศ. 2497สังคมและเทคโนโลยีเดิมมีชื่อว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 33. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระราชกฤษฎีกา[39]พ.ศ. 2538สังคมและเทคโนโลยี
 34. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กระทรวงพลังงานกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2521พลังงานเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2544 เดิมเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)[40]
 35. บริษัท ขนส่ง จำกัดกระทรวงคมนาคมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2473ขนส่ง
 36. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัดกระทรวงกลาโหมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2500อุตสาหกรรม
 37. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)กระทรวงคมนาคมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2522ขนส่งเดิมคือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2545
 38. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดกระทรวงคมนาคมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2491ขนส่ง
 39. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2497สื่อสารเดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
 40. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2546สื่อสารเดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)
 41. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2546สื่อสารเดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)
 42. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)สำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2520สื่อสารรับโอนกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จากบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2520 เดิมคือ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
 43. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัดกระทรวงการคลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2499พาณิชย์และบริการ
 44. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กระทรวงการคลังกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2509การเงินจัดตั้งขึ้นจากการรวมกิจการธนาคารเกษตร จำกัด และ ธนาคารมณฑล จำกัด เข้าเป็นธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล แล้วถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่อง
 45. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดกระทรวงการคลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2547พาณิชย์และบริการ
 46. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยกระทรวงการคลังพระราชกำหนดพ.ศ. 2540การเงิน
 47. องค์การสุรา กรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังระเบียบพ.ศ. 2506อุตสาหกรรม
 48. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังระเบียบพ.ศ. 2535อุตสาหกรรมจัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2481
 49. โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติระเบียบพ.ศ. 2497อุตสาหกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 2 (ไม่เป็นนิติบุคคล)
 50. สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระเบียบพ.ศ. 2497สังคมและเทคโนโลยี
 51. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติพ.ศ. 2545การเงิน
 52. องค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์พระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2498พาณิชย์และบริการ
 53. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดกระทรวงคมนาคมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2554ขนส่ง
 54. การยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชบัญญัติ[41]พ.ศ. 2558เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากการรวม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และ สถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน
 55. การยาสูบแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังพระราชบัญญัติ[42]พ.ศ. 2561อุตสาหกรรมรัฐบาลไทยได้ซื้อกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพายาสูบ มาบริหาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงงานยาสูบไทยสะพานเหลือง เมื่อปี พ.ศ. 2482
 56. ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้ยกฐานะ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ขึ้นเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อเป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย”

อดีตรัฐวิสาหกิจ

 1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชบัญญัติ[43]พ.ศ. 2503พ.ศ. 2558เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติยุบรวมเข้ากับองค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ตั้งขึ้นเป็นการยางแห่งประเทศไทย
 2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กระทรวงคมนาคมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2503พ.ศ. 2563ขนส่งจัดตั้งโดย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (ต่อมาถูกโอนกิจการในปี พ.ศ. 2531) และสายการบินสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์ สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจเมื่อกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยลง จากเดิมร้อยละ 51.03 เหลือร้อยละ 47.86 (โดยเมื่อรวมกับส่วนที่รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินถืออยู่ในสัดส่วน 2.13% แล้ว มีไม่เกินกว่าร้อยละ 50) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563[44]
 3. องค์การแบตเตอรี่กระทรวงกลาโหมพระราชกฤษฎีกา[45]พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2550อุตสาหกรรมยุบเลิก 1 ตุลาคม 2550[46]
 4. องค์การฟอกหนังกระทรวงกลาโหมพระราชกฤษฎีกา[47]พ.ศ. 2498ผพ.ศ. 2550อุตสาหกรรมยุบเลิก 1 ตุลาคม 2550[48]
 5. องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชกฤษฎีกา[49]พ.ศ. 2504พ.ศ. 2558เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเดิมมีชื่อว่า องค์การสวนยางนาบอน ยุบรวมเข้ากับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ตั้งขึ้นเป็นการยางแห่งประเทศไทย
 6. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัดกระทรวงคมนาคมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2483พ.ศ. 2554ขนส่งยุบเลิกกิจการ
 7. บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัดกระทรวงการคลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2548พ.ศ. 2553พาณิชย์และบริการยุบเลิกกิจการตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553
 8. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินกระทรวงการคลังพระราชกำหนดพ.ศ. 2540พ.ศ. 2550การเงินยุบเลิกกิจการ[50]
 9. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กระทรวงคมนาคมพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2496พ.ศ. 2549ขนส่งจัดตั้งขึ้นจริง ในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งในอดีตเป็นหน่วยงานสังกัด กรมการขนส่ง (ปัจจุบันเรียกชื่อว่า กรมการขนส่งทางบก)[51]
 10. บริษัท ไม้อัดไทย จำกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2494พ.ศ. 2555อุตสาหกรรม
 11. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กระทรวงพลังงานกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2500พ.ศ. 2544พลังงานเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สิ้นสุดความเป็นรัฐวิสาหกิจ 1 ตุลาคม 2544 ปัจจุบันยังดำเนินการในฐานะบริษัทมหาชน
 12. บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัดกระทรวงอุตสาหกรรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2480พ.ศ. 2527อุตสาหกรรมบริษัทร่วมทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมกับเอกชน
 13. องค์การแก้วกระทรวงกลาโหมพระราชกฤษฎีกา[52]พ.ศ. 2498พ.ศ. 2543อุตสาหกรรม
 14. องค์การเหมืองแร่ในทะเลกระทรวงอุตสาหกรรมพระราชกฤษฎีกา[53]พ.ศ. 2518พ.ศ. 2540อุตสาหกรรม
 15. องค์การทอผ้ากระทรวงกลาโหมพระราชกฤษฎีกา[54]พ.ศ. 2498พ.ศ. 2541อุตสาหกรรม
 16. องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปกระทรวงกลาโหมพระราชกฤษฎีกา[55]พ.ศ. 2498พ.ศ. 2541อุตสาหกรรม
 17. องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชกฤษฎีกา[56]พ.ศ. 2501พ.ศ. 2541อุตสาหกรรม
 18. องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์กระทรวงการคลังพระราชกฤษฎีกา[57]พ.ศ. 2540พ.ศ. 2543สถาบันการเงินยุบรวมเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 19. บริษัท กระสอบอิสาน จำกัดกระทรวงอุตสาหกรรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2496พ.ศ. 2530อุตสาหกรรมปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยมีกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 20. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)กระทรวงการคลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2518พ.ศ. 2537พาณิชย์และบริการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาโอนหุ้นมาเป็นของกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2518

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →