สอบท้องถิ่น มติ ก.กลาง เห็นชอบ รับสมัครสอบ ก.ค. 2563

Spread the love

สอบท้องถิ่น มติ ก.กลาง เห็นชอบ รับสมัครสอบ ก.ค. 2563

ลิงค์: https://ehenx.com/8263/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น ก.กลางเห็นชอบ รับสมัครสอบ ก.ค. 2563

จากรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63  กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบรับสมัครสอบท้องถิ่น ก.ค. 2563

จากเฟสบุ๊ค ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้โพสท์เกี่ยวกับการรับสมัครสอบท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลจาก ผชช.ชนินทร์…
สวัสดี ครับ วันนี้ 28 พ.ค. 63 ได้มีการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย

1.การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารของ อปท. กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) โดย ก.กลาง ได้เห็นชอบ ดังนี้

1.1 ก.จ. ก.ท. ให้มีการประกาศรับสมัครสรรหาในช่วงเดือน ก.ค. 63

1.2 ระหว่างการประกาศรับสมัครสรรหาให้มีการปลดล็อค ให้ อปท. ที่รายงานตำแหน่งว่าง ให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. สรรหาและไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) แต่ยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งสามารถดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน หรือย้าย จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อปท.ประเภทเดียวกัน และดำรงตำแหน่งในประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

1.3 เมื่อมีการโอนหรือย้ายผู้ใดไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค ตาม 1.2 ตำแหน่งว่าง (ที่เกิดจากคนเดิมโอนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค จะถูกล็อคแทน) อปท. และ ก.จังหวัด ที่ให้โอนหรือย้าย จะต้องรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เพื่อสรรหา และจะต้องจัดทำทะเบียนและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังว่า “อยู่ในระหว่างการสรรหาของ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.)

2. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบให้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63

3. ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

4. การออกคำสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณา เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การล้มละลายมีผลตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา ดังนั้น ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา

5. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ โดย ก.จ. ได้เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดชื่อส่วนราชการ และการกำหนดส่วนราชการที่จะเป็นต้องมี (ส่วนราชการหลัก) โดยกำหนดส่วนราชการหลัก 9 ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่อาจจัดตั้งอีกจำนวน 16 กอง
สำหรับ ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป

ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือและประกาศที่จะมีการแจ้งในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งมีกรอบเวลาที่จะต้องดำเนินการ และมีรายละเอียดในการดำเนินการมากพอสมควร หากได้มีการแจ้งหนังสือหรือประกาศในเรื่องต่างๆ แล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางช่องทางนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ครับ

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →