ข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ข้อสอบเก่าตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 ชุดที่ 3

Spread the love
1. เมื่อองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ในราชอาณาจักร จะได้ทรงให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ก. ประธานองคมนตรี                   ข. ประธานรัฐสภา
ค. ประธานผู้แทนราษฎร               ง. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อสอบตำรวจ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจสาบอำนวยการ,ข้อสอบตำรวจสายปราบปราม
ตอบ ข. ประธานรัฐสภา
2. การสืบราชสมบัติให้เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2467             ข. พ.ศ. 2469
ค. พ.ศ. 2475             ง. พ.ศ. 2500
ตอบ ก. พ.ศ. 2467
3. ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบ
ก. ประธานรัฐสภา                 ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค. ประธานองคมนตรี             ง. ประธานวุฒิสภา
ตอบ ก. ประธานรัฐสภา
4. “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” อยู่ในหมวดใดของ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” พ.ศ. 2550
ก. หมวด 1                     ข. หมวด 2
ค. หมวด 3                     ง. หมวด 4
ตอบ ค. หมวด 3
5. การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ก. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                          ข. สิทธิ
ค. เสรีภาพ                                              ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
6. สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองได้โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันโดยองค์กรใด
ก. รัฐสภา                                    ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ศาล                                        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
7. บุคคลอ้างสิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างไร
ก. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น                             ข. ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
ค. ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน                                  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8. การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำได้หรือไม่
ก. ทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข. ทำได้เฉพาะที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น
ค. ไม่ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
9. รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง, ส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
ค. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
ง. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนนครบาล
ตอบ ข. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือ ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
10.ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
ก. คุณภาพและปริมาณงาน
ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล
ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน
การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย
Facebook Comments