แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชุดที่ 2

Spread the love
แนวข้อสอบตำรวจ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี 2556
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศใช้เมื่อใด
            ก. 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550        ข. 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
            ค. 24 กันยายน พ.ศ. 2550        ง. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550
            ตอบ ข. 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
2. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจผ่านทางองค์กรใด
      ก. รัฐสภา                  ข. คณะรัฐมนตรี
      ค. ศาล                      ง. ถูกทุกข้อ
     ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล รวมทั้งองค์กรของรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักใด
    ก. หลักทศพิธราชธรรม         ข. หลักนิติธรรม
    ค. หลักอิทธิบาท 4                ง. หลักนิติรัฐ
   ตอบ ข. หลักนิติธรรม
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
    ก. ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะมีแหล่งกำเนิด เพศหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน
    ข. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
    ค. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี การปกครองระบอ  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
    ก. องค์พระมหากษัตริย์ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
    ข. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
    ค. พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นจอมทัพไทย
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
6. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
    ก. ไม่เกิน 16 คน                ข. ไม่เกิน 17 คน
    ค. ไม่เกิน 18 คน                ง. ไม่เกิน 19 คน
    ตอบ ค. ไม่เกิน 18 คน
7. ผู้ลงนามรรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่งคือใคร
    ก. ประธานองคมนตรี                            ข. ประธานรัฐสภา
    ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
    ตอบ ข. ประธานรัฐสภา
8.ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง
   ก. ประธานองคมนตรี                            ข. ประธานรัฐสภา
   ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
   ตอบ ก. ประธานองคมนตรี
9. บุคคลใดไม่สามารถดำรงตำแหน่งองคมนตรีได้
    ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร             ข. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    ค. เจ้าหน้าที่นักการเมือง                   ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
10. ก่อนเข้ารับหน้าที่ขององคมนตรีนั้นจะต้องกระทำการสิ่งใด
     ก. กล่าวรายงานตนต่อพระมหากษัตริย์
     ข. แถลงการณ์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
     ค. ถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระมหากษัตริย์
     ง. ทำหนังสือแสดงตน
    ตอบ ค. ถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระมหากษัตริย์
cr: sheetram
Facebook Comments