ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 5

Spread the love
วิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
1. คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว แบบพกกาได้ (Portable Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด
ก. Mainframe Computer               ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                         ง. Minicomputer
ตอบ ค. Microcomputer
Microcomputer หรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. Personal Computers (PCs) เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับการใช้ในสำนักงานหรือใช้งานคนเดียว เช่นNotebook Computer, Pocketbook Computer, Portable Computer เป็นต้น
2. Workstations เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาแพง ส่วนมากจะนำมาใช้ในงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น งานวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
2. คอมพิวเตอร์ขนาดใดต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับงานคาดคะเนอากาศ งานสำรวจอวกาศ งานทางด้านวิจัยที่ต้องการความเร็วสูงมาก
ก. Mainframe Computer                  ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                            ง. Minicomputer
ตอบ ข. Supercomputer
Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถจุข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและมีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก ซึ่งเหมาะสำหรับงานออกแบบขนาดใหญ่และซับซ้อนโดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การพยากรณ์อากาศ การสำรวจอวกาศ เป็นต้น
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
3. ส่วนใดต่อไปนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความ สามารถในการจดจำข้อมูล และสามารถคำนวณและเปรียบเทียบได้
ก. Input Unit                             ข. Output Unit
ค. Processor                            ง. Secondary Storage
ตอบ ค. Processor
ตัวประมวลผล (The Processor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (CPU) หมายถึง สมองของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและจัดการข้อมูล(Data) ที่ป้อนเข้ามาให้เป็นสารสนเทศ (Information)
4.ส่วนใดต่อไปนี้ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงข้อมูลหรือตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
ก. CPU                                       ข. ALU
ค. Control Unit                            ง. Bus
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
ตอบ ง. Bus
บัส (Bus) หมายถึง วงจรไฟฟ้าซึ่งจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลและข้อความระหว่างส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบัสนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. บัสข้อมูล (Data Bus) ใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำและไมโครโพรเซสเซอร์
2. บัสเลขที่อยู่ (Address Bus) ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของหน่วยความจำที่จะนำมาใช้
3. บัสควบคุม (Control Bus) ใช้สำหรับส่งสัญญาณควบคุมไปยังหน่วยต่าง ๆ
5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เป็น Input Device
ก. Keyboard                 ข. Mouse
ค. Plotter                      ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
Input Hardware เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Keyboard, Mouse, Trackball, Scanning Devices, Fax Machines และImage Scanners ส่วน Plotter จัดเป็น Output Hardware และ Modem จัดเป็น Communication Devices
6. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่มีการแสดงผลออกมาในรูปของ Soft Copy
ก. Plotter                             ข. Printer
ค. Hard Disk                        ง. Display Screen
ตอบ ง. Display Screen
การนำเสนอผลข้อมูล (Output) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. Soft Copy เป็นแฟ้มสำเนาชั่วคราวที่จะแสดงผลออกมาในรูปของจอภาพเช่น จอคอมพิวเตอร์
2. Hard Copy เป็นแฟ้มสำเนาถาวรที่จะแสดงผลออกมาในรูปของกระดาษเช่น เครื่องพิมพ์
7. แผ่นดิสก์ที่มีความจุ 1.44 MB สามารถบันทึกตัวอักขระต่าง ๆ ได้สูงสุดประมาณกี่ตัว
ก. 1.44 พันล้านตัวอักษร                 ข. 1.44 ล้านตัวอักษร
ค. 1.44 หมื่นตัวอักษร                     ง. 1.44 พันตัวอักษร
ตอบ ข. 1.44 ล้านตัวอักษร
1 Megabyte (MB) จะมีความจุของข้อมูลประมาณ 1 ล้านไบต์ หรือ 1 ล้านตัวอักษร ∴ 1.44 MB สามารถบันทึกได้ 1.44 ล้านตัวอักษร
แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
8. ท่านคิดว่าโทรศัพท์มือถือ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด
ก. Mainframe Computer               ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                         ง. Minicomputer
ตอบ ค. Microcomputer
พีดีเอ (PDA – Personal Digital Assistant) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากสามารถวางอยู่บนฝ่ามือเพียงมือเดียว และใช้อีกมือถือปากกาที่เรียกว่า “สไตล์ลัส” (Stylus) เขียนข้อความบนจอเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง โดยในปัจจุบันเราสามารถใช้พีดีเอต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตและบางรุ่นยังสามารถใช้ฟังเพลงMP3หรือใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยซึ่งพีดีเอจัดอยู่ในกลุ่มไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
9. พิจารณาหน่วยที่วัดความเร็วต่อไปนี้ จงเรียงลำดับหน่วยความเร็วจากน้อยไปหามาก
ก. Picosecond Nanosecond Microsecond Millisecond
ข. Nanosecond Microsecond Millisecond Picosecond
ค. Microsecond Millisecond Picosecond Nanosecond
ง. Millisecond Microsecond Nanosecond Picosecond
ตอบ ง. Millisecond Microsecond Nanosecond Picosecond
ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลแบบ Fractions of A Second เป็นความเร็วในการทำงานของ Machine Cycle จนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้หน่วยวัดดังนี้ (วัดจากความเร็วต่ำสุดไปจนถึงความเร็วสูงสุด) 1. Millisecond (1/1,000) 2. Microsecond (1/1,000,000)
3. Nanosecond (1/1,000,000,000) 4. Picosecond (1/1,000,000,000,000)
10. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช้ในธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้า
ก. Point–of–sale Terminals                              ข. Wand Reader
ค. Magnetic Ink Character Reader                 ง. Bar Code
ตอบ ค. Magnetic Ink Character Reader
MICR (Magnetic Ink Character Reader) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานธนาคารเพื่อตรวจสอบตัวอักษรที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของเช็ค อุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยทำให้การดำเนินงานของธนาคารมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น
cr: sheetram
Facebook Comments