แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 6

Spread the love
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
1.  ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา
ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
ข. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสำคัญ
ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ตอบ ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
4. การเตือนเรื่องที่ค้าง
5. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
6. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
2. ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. หนังสือประทับตรา                        ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก                            ง. หนังสือสั่งการ
ตอบ ข. หนังสือภายใน
หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก
หนังสือประทับตราใช้กระดาษบันทึก
หนังสือสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ
3. “หนังสือสั่งการ” มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ                                     ข. 2 ชนิด, คำสั่ง ข้อบังคับ
ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ                    ง. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ และกฎ
ตอบ ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
4. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือสั่งการประเภทใด
ก. คำสั่ง                              ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                          ง. กฎ
ตอบ ก. คำสั่ง
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ
5. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                                    ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                                ง. กฎ
ตอบ ข. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 17 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
6. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                                       ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                                   ง. กฎ
ตอบ ค. ข้อบังคับ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
7. หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์
ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว
ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
8. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่าหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. ประกาศ                         ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว                               ง. ประชาสัมพันธ์
ตอบ ก. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
9. ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกำหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคำว่า “ประกาศ” เป็นคำใด
ก. คำสั่ง                                       ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ                      ง. แถลงการณ์
ตอบ ข. แจ้งความ
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
10. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. คำสั่ง                                            ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ                           ง. แถลงการณ์
ตอบ ง. แถลงการณ์
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
cr: sheetram
Facebook Comments