แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 7

Spread the love
ข้อ 1 ถึง ข้อ 4  เป็นข้อสอบแบบอุปมาอุปไมยที่ใช้ภาษา
1. ขาว : ดำ          → ?
ก.ทุกข์ : โศก              ข.โลภ:หลง
ค.โต:ใหญ่                  ง.รัก:เกลียด
จ. สั้น : ยาว
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด สีขาว อยู่ตรงข้ามกับสีดำ คู่เปรียบเทียบค่าเหมาะสมคือ รัก อยู่  ตรงข้ามกับเกลียด คำตอบจึงเป็นข้อ ง.
2. น้ำ:ปลา   → ?
ก. นา:ข้าว                      ข.  มาก:น้อย
ค. รวย:จน                      ง.  พี่:น้อง
จ.สามี : ภรรยา
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด เมื่อในน้ำมีปลาแล้ว  คู่เปรียบเทียบค่าเหมาะสมคือ ในนาย่อมมีข้าวคำตอบจึงเป็นข้อ ก
3. คน:บ้าน   →เณร: ?                                                                                 
ก. ศาลา                       ข. วิหาร
ค. วัด                           ง. โบสถ์
จ. โรงพยาบาล
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด เมื่อคนอยู่ในบ้าน  คู่เปรียบเทียบค่าเหมาะสมคือ เณรก็ควรจะอยู่ ในวัดคำตอบจึงเป็นข้อ ค.
4. ช้าง :งวง    → คน : ?                                                                                                                               
ก.หู                        ข.มือ
ค.จมูก                    ง. ปาก
จ. เท้า
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด เหตุผล งวงเป็นจมูกของช้าง คำตอบ ควรจะเป็นจมูกของคน
ข้อ 5-6 จงเลือกคำที่กำหนดให้ เพื่อทำให้ได้ความมีความหมายดีที่สุด                       
5. วันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนไป……..                                                           
ก. ทำบุญ                            ข. ใช้สิทธิ์
ค. พักผ่อน                          ง. ช่วยกันพัฒนาประเทศ
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ใช้สิทธิ์ เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
6. ใจเขา………เหมือนกับ………..                                                                                     
ก. แข็ง……..สำลี                        ข. ดำ………เพชร
ค. กว้าง…….แม่น้ำ                    ง. ดี…….ฤาษี
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด           กว้าง…….แม่น้ำ   เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
7. กาฝูงหนึ่งบินไปเกาะที่กิ่งไม้ ถ้าเกาะตัวละต้นจะเหลือกาอยู่  2  ตัว  ถ้าเกาะต้นละ  2  ตัวจะเหลือต้นไม้อยู่  3  ต้น  อยากทราบว่าจะมีกากี่ตัวและมีต้นไม้อยู่กี่ต้น
ก.  กา  10  ตัวและต้นไม้  8  ต้น                                       ข.  กา  8  ตัวและต้นไม้  10  ต้น
ค.  กา  6  ตัวและต้นไม้  10  ต้น                                      ง.  กา  10  ตัวและต้นไม้  10  ต้น
เฉลยข้อ  ก. แนวคิด
สมมุติว่ามีต้นไม้  x  ต้น  และกา  y  ตัว\ถ้ากาเกาะต้นไม้ต้นละตัวจะเหลือกา  2  ตัว
ดังนั้นจะได้สมการ  y-x  =  2
ถ้ากาเกาะต้นไม้ต้นละ  2  ตัวจะเหลือต้นไม้  3  ตัว
ดังนั้น   จะได้สมการ  2(x-3)  =  y
จากการแก้สมการทั้งสองจะได้  x  =  8  และ  y  =  10
 ดังนั้นกามี  10  ตัว  และต้นไม้มี  8  ต้น
8. นกแก้วจำนวนหนึ่งเกาะอยู่บนหลังวัว  ถ้านับจำนวนขา  ขานกแก้วจะมีจำนวนเป็นสามเท่าของจำนวนขาของวัว  แต่ถ้านับจำนวนหัว  หัวของวัวจะมีน้อยกว่าหัวของนกแก้วอยู่  20  ตัว อยากจะทราบว่ามีนกแก้วกี่ตัว
ก.  20  ตัว             ข.  22  ตัว                  ค.  24  ตัว                       ง.  28  ตัว
เฉลยข้อ  ค   แนวคิด สมมุติว่ามีนกแก้ว  x  ตัว  และมีวัว  y  ตัว
 ดังนั้น  ขานกแก้วมี  2 x ขา  และขาวัวมี  4y  ขา
 เนื่องจากขานกแก้วเป็น  3  เท่าของขาวัว
 จะได้สมการ2x  =  3(4y)
 2x  =  12y
 x  =  6y……..(1)
 จากความสัมพันธ์ที่ว่า  จำนวนหัวของวัวน้อยกว่าจำนวนหัวของนกแก้ว  20  หัว
 จะได้สมการx-y  =  20……..(2)
 เมื่อแก้สมการจะได้  x  =  24,  y   =  4
ดังนั้นนกแก้วมี  24  ตัว  วัวมี  4  ตัว
9. 17  13  10  8  … จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
ก. 4                          ข. 5                        ค. 6                           ง. 7
เฉลยข้อ ง.  แนวคิด     เลขที่โจทย์กำหนดให้จะลดเป็นชุดตามลำดับดังนี้
จาก 17   13  ลด  4 , 13  10 ลด  3 ,  10  8  ลด 2
ดังนั้น จาก 8  ต้องลด 1 คือ 8-1 = 7
10. 1   3   7   15   ….จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
ก. 28                    ข. 31                  ค. 34                        ง. 39
เฉลยข้อ ข.  แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้
จาก 1   3  เพิ่ม  2  , 3   7  เพิ่ม  4 ,  7   15  เพิ่ม 8
ดังนั้น จาก 15    …..เพิ่ม  16  (2 ,  4 ,  8 ,  16) ตัวต่อจาก 15 คือ 15+16=31
11. จงหาเลขจำนวนที่หายไป                                                                                                                                                  
 4    3    2    5
9    5    3    11
11    7   5     .
ก. 12                                 ข.13
ค.14                                  ง.15
เฉลยข้อ ข. แนวคิด ในแต่ละบรรทัด ตัดเลขทางขวาเอามาจากการบวกเลขสองตัวแรกแล้วลบด้วยเลขตัวที่สาม
: 4+3-2=5 ,9+5-3 =11 , 11+7-5 =13
12. จงหาเลขสองจำนวนที่หายไป
ก. 66 และ 68                                     ข. 66 และ 69
ค.68 และ 70                                      ง.65 และ 68
เฉลยข้อ ข. แนวคิด การคำนวณเรียงตามลำดับดังนี้ +3 และ x 2
:  3(+3) = 6(x2) =12(+3) = 15(x2) = 30(+3) = 33(x2) = 66 (+3) = 69
ดังนั้นคำตอบคือ 66 และ 69
cr: sheetram
Facebook Comments