ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #01

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. กรณีที่กล่าวกันว่าเมื่อนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แล้ว จะท าให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนั้น ไม่น่าจะมี ผลกระทบถึงกัน เพราะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและใช้เพื่อแก้ปัญหาภาษีซ้ำซ้อนเป็นหลักสำคัญ ข้อสรุปใดถูกต้อง

ถัดไป

#2. บรรดาสังหาริมทรัพย์ที่จำนำได้นี้ ไม่มีบทบังคับว่าต้องได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ จึงต่างกับจำนอง เพราะสังหาริมทรัพย์ที่จะจำนองได้ ต้องเป็นทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนแล้ว สาระสำคัญของข้อความนี้คือเรื่องใด

ถัดไป

#3. การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง และสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องทำคู่กันไป สาระสำคัญของข้อความนี้คืออะไร

ถัดไป

#4. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ อาจบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งเดิมใดๆ ที่ไม่สูง กว่าเดิมได้ แต่เมื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใด แล้วก็ต้องให้รับเงินเดือนในระดับนั้นด้วย ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร

ถัดไป

#5. ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งๆ จนได้รับผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมแต่เมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป จะประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติงานอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่กล่าวถึงนี้ระบุถึงลักษณะของตัวบุคคลในด้านใด

ถัดไป

#6. ในคำประพันธ์อาจไม่อ่านตามหลักการที่ราชบัณฑิตสถานได้กำหนดไว้ เนื่องจากต้องการออกเสียงให้ ตรงตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั้นๆ ข้อสรุปใดถูกต้อง

ถัดไป

#7. สังคมไทยมักมีความสงบสุขโดยทั่วๆ ไป แต่เมื่อเกิดมี “คนหัวหมอ” ขึ้นมาสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลังมือ จากข้อความข้างต้น “คนหัวหมอ” หมายถึงบุคคลประเภทใด

ถัดไป

#8. มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการว่าให้สั่งบรรจุย้อนหลังไปได้ ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ถัดไป

#9. ตามประเพณีไทยพระราชาธิบดีเมื่อเสวยราชสมบัติต้องถวายพระนามใหม่มีสร้อยพระนามยาวมาก ซึ่งใช้ในราชาศัพท์ว่า พระปรมาภิไธย และใช้เรียกตามพระปรมาภิไธยนี้ หาใช่เรียกพระนามเดิมไม่ ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ถัดไป

#10. มวลชีวภาพที่เหลือจากเกษตรกรรม เช่น ฟาง ใบอ้อย และยอดอ้อย ต้นและซังขาวโพด ต้นถั่วเหลือง ซึ่งมีประมาณกว่า 50 ล้านตันต่อปี อาจนำมาผลิตไฟฟ้าได้หลายพันเมกะวัตต์ ถ้าเทคโนโลยี ในการเก็บมวลชีวภาพเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และราคาซื้อไฟฟ้าของรัฐมีความเหมาะสมมากขึ้น ข้อความใดตีความได้จากข้อความนี้

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →